Homepage Algemene voorwaarden

Artikel 1- Reservering:
Bij annulering is de klant ten aller tijden €9,50 administratie kosten verschuldigd.
Indien een reservering ongedaan wordt gemaakt binnen 30 dagen voor de overeengekomen aanvang van de eerste brengdag van het verblijf van het gastdier, is de klant aan het dierenpension 50% van de reserveringsom verschuldigd. Uitzondering hierop is het overlijden van het gastdier. De klant moet hiervoor wel een bewijsstuk van een dierenarts overhandigen aan het dierenpension.

Artikel 2 – Betaling:
De op het reserveringsformulier vermelde prijs per dag geldt per gastdier, tenzij anders aangegeven.
In deze prijs zijn begrepen de kosten van verzorging, voeding en huisvesting van het gastdier en de verschuldigde BTW. Het dierenpension is verplicht op een duidelijk zichtbare plaats een prijslijst op te hangen in een voor een klant toegankelijke ruimte van het dierenpension, dan wel een prijslijst te overhandigen. Betaling van hetgeen de klant op grond van de pensionovereenkomst aan het dierenpension verschuldigd is geschied direct bij de beëindiging van de pensionovereenkomst á contant of pin.
Bij het eventueel vervroegd afhalen van het gastdier door de klant is het dierenpension gerechtigd de resterende dagen van het overeengekomen verblijf aan de klant in rekening te brengen tegen de overeengekomen prijs per dag. In geval van niet tijdige betaling door de klant is het dierenpension gerechtigd en buitengerechtelijke incassokosten aan de klant in rekening te brengen met een minimum van € 226.89 Het dierenpension heeft altijd recht om betaling vooraf, of het stellen van zekerheid te eisen, of anderszins afwijkende betalingsvoorwaarden te stellen, ingeval gerede twijfel bestaat dat de klant niet of niet volledig zal betalen.

Artikel 3 – Rechten en plichten van het dierenpension:
Het dierenpension verplicht zich om op basis van de gesloten pensionovereenkomst gedurende de overeengekomen periode de overeengekomen diensten te verlenen. Het dierenpension verplicht zich tot het zorgvuldig huisvesten, voeden en verzorgen van het gastdier, dat bij haar verblijft. Het dierenpension zal zoveel mogelijk rekening houden met de individuele wensen van de klant ten aanzien van de huisvesting en verzorging van het gastdier. Het dierenpension mag, na consultatie van een dierenarts, het gastdier kalmerende middelen toe (laten) dienen, indien dit naar het oordeel van het dierenpension noodzakelijk is. Indien de klant zich niet op de overeengekomen aanvangsdatum van het verblijf van het gastdier met het aangemelde gastdier bij het dierenpension meldt, mag het dierenpension de pensionovereenkomst als ontbonden beschouwen. In dit geval is de klant aan het dierenpension wel verplicht de gehele gereserveerde periode te betalen conform het gestelde in art. 1. Het dierenpension is gerechtigd de toegang tot het dierenpension te weigeren voor het gastdier indien het gastdier niet beschikt over de wettelijke, dan wel door het dierenpension verplicht gestelde, inentingen of aanvullende bepalingen. Over de periode die het gastdier na de beëindiging van de overeenkomst in het dierenpension verblijft, is de klant de prijs per dag aan het dierenpension verschuldigd die in de overeenkomst is overeengekomen. Indien de klant zonder bericht het gastdier niet binnen 14 dagen na beëindiging van de pensionovereenkomst van het dierenpension ophaalt, zal de pensionhouder de klant per aangetekend schrijven sommeren om het gastdier op te halen binnen 48 uur. In geval de klant dit niet doet, heeft de pensionhouder het recht het dier naar een asiel te brengen. De klant blijft daarbij steeds gehouden om de volledige te betalen vermeerderd met de eventuele asiel kosten. Het dierenpension is bij teruggave van het gastdier aan de klant verplicht melding te maken van bijzonderheden van het gastdier tijdens het verblijf.

Artikel 4 – rechten en plichten van de klant:
De klant is verplicht bij aanvang van het verblijf van het gastdier alle gegevens en bescheiden aan het dierenpension te (ver)melden, welke noodzakelijk zijn voor een goede en verantwoordelijke huisvesting en verzorging van het gastdier in het dierenpension. De klant is aansprakelijk jegens het dierenpension voor schade, die ondervonden wordt ten gevolge van het niet (ver)melden, dan wel het geven van onjuiste gegevens en documenten tot betrekking tot het gastdier. De klant is verplicht bij de ondertekening van de pensionovereenkomst, doch uiterlijk bij de aanvang van het verblijf van het gastdier in het dierenpension van het bewijs van inenting af te geven. (Voor honden: hondenziekte – ziekte van caré en parvovirusinfectie. Voor katten: kattenziekte – infectieuze gastro-enteritis en niesziekte) Ook het bewijs van andere wettelijke voorgeschreven of door het dierenpension aanvullend vereiste inenting moet worden afgegeven. (Bordatela, ook wel kennelhoest genoemd).

Artikel 5 – Ziekte en/of overlijden van het gastdier:
De klant machtigt hierdoor het dierenpension om in geval van ziekte het gastdier (of een redelijk vermoeden van ziekte) tijdens het verblijf van het gastdier in het dierenpension op kosten van de klant een dierenarts te consulteren en die maatregelen te nemen, die haar in de gegeven situatie juist voorkomen. Indien het gastdier tijden het verblijf in het dierenpension onverhoopt komt te overlijden, kan het dierenpension door een onafhankelijke deskundige sectie laten verrichten. De kosten van de sectie komen voor rekening dierenpension.